Politika privatnosti

JADRANKA TRGOVINA d.o.o., sa sjedištem u Malom Lošinju, Dražica 1, OIB 02198337590 (u daljnjem tekstu: JADRANKA TRGOVINA), poštuje privatnost svih osoba čije osobne podatke prikuplja i to je jedno od temeljnih načela našeg poslovanja. Ovim politikama privatnosti želimo Vas obavijestiti i pobliže objasniti koje osobne podatke kao voditelj obrade prikupljamo, u koju svrhu, kako ih štitimo i koja su Vaša prava.

SADRŽAJ

OPĆI DIO

 • VODITELJ OBRADE I ZAKONSKI OKVIR
 • OPSEG PRIMJENE
 • SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
 • NAČELA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
 • ZAKONITOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA
 • VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU
 • DOSTAVA PODATAKA TREĆIM SUBJEKTIMA
 • VRIJEME ČUVANJA PODATAKA
 • PRAVA ISPITANIKA
 • ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE
 • IZVORI OSOBNIH PODATAKA
 • TEHNIČKA I ORGANIZACIJSKA ZAŠTITA PODATAKA
 • POSTUPANJE PO POVREDAMA OSOBNIH PODATAKA

POSEBNI DIO

 • ČLANSTVO U PROGRAMU VJERNOSTI
 • NAGRADNA IGRA / ANKETNI OBRAZAC
 • KANDIDATI ZA ZAPOSLENJE I RADNICI
 • SELEKCIJA KADROVA
 • RADNI ODNOS I OSTALI USPOREDIVI ODNOSI
 • POSLOVNI PARTNERI
 • VRIJEME ČUVANJA
 • JAVNE OBJAVE
 • NEWSLETTERI
 • VIDEO NADZOR
 • JADRANKA-TRGOVINA.COM – ONLINE NARUČIVANJE
 • WEB, KOLAČIĆI (COOKIES) I INTERNETSKE TEHNOLOGIJE
 • ZAVRŠNE ODREDBE

Opći dio – Osnovne informacije

Voditelj obrade i zakonski okvir

JADRANKA TRGOVINA, kao voditelj obrade obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, obrada i čuvanje osobnih podataka vrši se u skladu s odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka-GDPR) (dalje: Uredba), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a primjenjuju se u Republici Hrvatskoj.

Opseg primjene

Ova Politika primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka koju obavlja JADRANKA TRGOVINA kao voditelj obrade, osim ako je drugom politikom ili drugim dokumentom JADRANKE TRGOVINA drugačije propisano za neku pojedinu obradu. U svakom slučaju osnovna načela obrade osobnih podataka, kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka i ostale odredbe određene u Općem dijelu ove Politike primjenjuju se bez iznimke na svaku obradu osobnih podataka bez obzira je li takva obrada posebno obrađena u Posebnom dijelu ove Politike ili ne. U Posebnom dijelu Politika detaljnije su obrađeni posebni slučajevi obrade podataka koji predstavljaju glavninu svih obrada koje obavlja JADRANKA TRGOVINA.

Službenik za zaštitu podataka

JADRANKA TRGOVINA je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati putem adrese: dpo@jadranka.hr odnosno putem pošte na adresu JADRANKA TRGOVINA d.o.o., n/p DPO,  Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, Republika Hrvatska, za vezano uz pitanja zaštite osobnih podataka i za ostvarenje svojih prava zajamčenih Uredbom.

Svi zahtjevi koji nisu vezani uz zaštitu osobnih podataka, a budu dostavljeni na adresu službenika za zaštitu podataka, kao što su, na primjer, ponude kandidata za zaposlenje, upiti za rezervacije u objektima JADRANKE TRGOVINA i sl. bit će proslijeđeni direktno u nadležna poslovna područja, sektore i/ili odjele unutar JADRANKE TRGOVINA, bez posebnog odgovora pošiljatelju od strane službenika za zaštitu podataka.

Načela zaštite osobnih podataka

Za JADRANKA TRGOVINU su načela obrade podataka osnovne vrijednosti koje moraju biti poštovane tijekom cijelog razdoblja obrade osobnih podataka, od njihovog prikupljanja pa sve do njihovog uništenja, brisanja ili drugog načina prestanka obrade. JADRANKA TRGOVINA obrađuje podatke:

 • Zakonito – obrada će biti moguća ako je ista dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon dopušta.
 • Pošteno – uvažavajući specifičnosti svakog odnosa, primjenjujući sve adekvatne mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti općenito te ne sprečavajući ispitanika u ostvarivanju svojih prava.
 • Transparentno – informirajući ispitanike o obradama osobnih podataka. Od samog prikupljanja podataka kada su ispitanici informirani o svim aspektima obrade podataka pa sve do prestanka obrade podataka ispitanicima se pruža jednostavan i brz pristup vlastitim podacima što uključuje mogućnost uvida i dobivanja kopije u skladu s odredbama Uredbe. Određene informacije mogu se ograničiti samo kada je to određeno zakonom ili kada je to nužno radi zaštite trećih osoba.
 • Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni, a u druge svrhe ako su za to ispunjeni uvjeti iz Uredbe. Podaci se mogu obrađivati u podudarne svrhe samo uzimajući u obzir (a) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu odnosa između ispitanika i JADRANKA TRGOVINE; (c) prirodu osobnih podataka, osobito činjenicu obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s člankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela u skladu s člankom 10. Uredbe; (d) moguće posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike; te (e) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera.
 • Uz ograničenje pohrane – pohranjujući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom.
 • Uz smanjenje količine podataka – obrađujući podatke ako su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno. Posebno se pazi da se ne prikupljaju podaci za koje ne postoji opravdana potreba za obradom.
 • Vodeći računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući netočne podatke u okviru datih mogućnosti.
 • Vodeći računa o cjelovitosti i povjerljivosti – pružajući tehničkim i organizacijskim mjerama odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Relevantne mjere primjenjuju se vodeći računa o rizičnosti svake vrste obrade podataka.

Zakonitost obrade osobnih podataka

Kako bi se poštivala zakonitost obrade osobnih podataka, JADRANKA TRGOVINA obrađuje osobne podatke samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

 • Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; ovo je najčešća svrha obrade podataka ispitanika gdje je okosnica postojeći ugovorni odnos ili ugovorni odnos koji se nastoji postići.
 • Obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade. JADRANKA TRGOVINA kao pravni subjekt ima brojne obveze koje su propisane raznim propisima. Ova obveza obuhvaća prikupljanje, a često i dostavu podataka državnim tijelima.
 • Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, uzimajući u obzir razumna očekivanja ispitanika koja se temelje na njihovom odnosu s voditeljem obrade, osobito ako je ispitanik dijete. Kod primjene ove pravne osnove JADRANKA TRGOVINA procjenjuje da je obrada primjerena poslovnim potrebama, da je što manje invazivna i da interesi ispitanika ne nadjačavaju legitimne interese JADRANKE TRGOVINA ili treće strane. Primjer za ovakvu obradu su obrada u administrativne svrhe, svrhe očuvanja sigurnosti računalnih mreža, svrhe direktnog marketinga, unaprjeđenja našeg poslovanja. Ispitanik u ovim situacijama uvijek ima pravo prigovoriti na takvu obradu.
 • Obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe. Pravo na zaštitu osobnih podataka nije apsolutno pravo i JADRANKA TRGOVINA ga ujednačava s drugim temeljnim pravima u skladu s načelom proporcionalnosti. JADRANKA TRGOVINA uvažava mogućnost da je u nekim situacijama potrebno obrađivati osobne podatke kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe.
 • Ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha. Kada obrađuje osobne podatke na temelju privole, JADRANKA TRGOVINA posebno vodi računa da su to situacije u kojima ne postoje nikakve, formalne ili neformalne, posljedice za davanje, odbijanje davanja ili uskraćivanja privole. Kada se obrada temelji na privoli, ispitanik može povući privolu u svakom trenutku bez negativnih posljedica. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podatka ispitanika na temelju privole prije njezina povlačenja.

U nekim izvanrednim slučajevima JADRANKA TRGOVINA može obrađivati podatke koji se u redovnim situacijama ne bi obrađivali, primjerice prikupljanje podataka temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u slučaju epidemija i sl. situacija i/ili okolnosti.

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Posebne kategorije osobnih podataka: posebne kategorije osobnih podataka obrađuju se samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 9. Uredbe. Primjerice, JADRANKA TRGOVINA obrađuje podatke radnika koje spadaju u posebne kategorije osobnih podataka, kao što su podaci o članstvu u sindikatu (primjerice kod ostvarivanja posebnih prava prema relevantnim propisima), vjerskim ili filozofskim uvjerenjima (primjerice kod ostvarivanja prava na dodatne neradne dane za vjerske blagdane, ako je pojedinac dobrovoljno otkrio takve podatke u navedenu svrhu), ili podataka koji se odnose na zdravlje (primjerice prema posebnim propisima o zaštiti na radu ili vođenja evidencije o radnicima ili kada se za određene poslove traže posebni certifikati o zdravstvenom stanju i sl.

Podaci o kaznenim osudama i kažnjivim djelima: kada za to postoji zakonsko ovlaštenje, JADRANKA TRGOVINA obrađuje i osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela, kao što su na primjer uvjerenja o nekažnjavanju za radnike.

Osobni podaci koji ne spadaju u prethodne dvije skupine: takvi osobni podaci čine najveći dio obrađenih podataka, a to su najčešće identifikacijski i kontakt podaci poput imena i prezimena, OIB, podaci koji nastaju na temelju kretanja u prostorijama i prostorima pod video nadzorom.

Većinu osobnih podataka koje JADRANKA TRGOVINA prikuplja, pružaju sami ispitanici te molimo da ne navodite osjetljive informacije (primjerice rasu ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, nezatraženi broj bankovne / kreditne / debitne kartice, odnosno broj bankovnog računa i slično) kada to nije nužno. Ako ćete ipak navoditi osjetljive informacije, iz bilo kojeg razloga, tim činom daju svoju izričitu privolu za prikupljanje i korištenje tih informacija na načine opisane u ovoj izjavi o privatnosti, odnosno u ovim politikama privatnosti ili na način opisan u trenutku otkrivanja tih informacija.

Dostava podataka trećim osobama

JADRANKA TRGOVINA osobne podatke dijeli s drugima samo kad je to zakonom dopušteno.

U okviru izvršavanja zakonskih obveza, JADRANKA TRGOVINA je obvezna dostavljati podatke trećim osobama. Primjerice dostava podataka radnika nadležnim zavodima Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Poreznoj upravi te Središnjem registru osiguranika i mirovinskim društvima. Također JADRANKA TRGOVINA je obvezan u određenim slučajevima dostaviti ili staviti na uvid podatke u vezi zaposlenja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje primjerice radi uključenja radnika u mjere aktivne politike zapošljavanja, nadležnim policijskim postajama odnosno ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove za izdavanje dozvola za rad, ministarstvu nadležnom za poslove gospodarstva i poduzetništva kada se radi o korištenju potpora za ulaganja, osiguravajućim društvima, bankama i u ostalim slučajevima kada propisi to nalažu.

Također određeni podaci radnika šalju se bankama ili mirovinskim fondovima u okviru isplata plaća, a podaci se mogu slati i vjerovnicima u skladu s ovršnim propisima. Ponekad se šalju podaci obzirom na ugovorne obveze, primjerice kod učenika na praksi, podaci se razmjenjuju sa školama, fakultetima, a podatke radnika dostavljamo školama, kada su radnici sudionici raznih događaja koje škole organiziraju.

Određeni osobni podaci dostavljaju se i poslovnim subjektima u svrhe pružanja specifičnih usluga kao primjerice usluge zdravstvenih pregleda radnika (ugovorena medicina rada), nadalje, institucijama koje organiziraju zakonski obvezne edukacije (zaštitu na radu, higijenski minimum, toksikologija), organizatorima ostalih edukacija na kojima nazoče radnici prilikom prijave radnika na iste, kao i hotelskim i drugim smještajnim objektima u kojima su radnici tijekom edukacija smješteni ili revizorskim društvima kod provođenja obvezne revizije, javnim bilježnicima kada se traže ovjere, Financijskoj agenciji za potrebe ishođenja poslovnih certifikata, obveznicima javne nabave kada se JADRANKA TRGOVINA javlja na natječaje javne nabave, nadalje u svrhe dodjele i korištenja službenih kartica, službenih mobilnih uređaja ili za kupovinu goriva.

Moguća je dostava podataka poslovnim subjektima, izvršiteljima obrade, koji obrađuju podatke u ime JADRANKE TRGOVINA koji djeluje kao voditelj obrade. Najčešće su to poslovni suradnici JADRANKE TRGOVINA koji pružaju informatičke usluge, koji ih čuvaju u svojim bazama ili imaju mogućnost uvida u osobne podatke do završetka obrade. S takvim subjektima se sklapa detaljan pisani ugovor u pogledu njihovih ovlasti i obveza kod obrade osobnih podataka, a sukladno zahtjevima Uredbe.

U određenim situacijama moguće je da vanjski subjekti zajedno s JADRANKA TRGOVINOM zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka, tada su ti vanjski partneri i JADRANKA TRGOVINA zajednički voditelji obrade. U tim odnosima, zajednički voditelji obrade na transparentan način određuju svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti poštovanja transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti zakonom utvrđene.

U određenim slučajevima kupci JADRANKA TRGOVINE mogu dobiti od JADRANKA TRGOVINE i ponude koje sadržavaju informacije o partnerima članicama grupacije ULTRAGROS ili njihove ponude ili ponude same grupacije ULTRAGROS, koje je i JADRANKA TRGOVINA član. Također temeljem ugovora JADRANKA TRGOVINA ima određena prava i obveze vezano uz ljudske potencijale i radnike drugih društava JADRANKA GRUPE. U tim slučajevima JADRANKA TRGOVINA ima pravo obrade osobnih podataka ispitanika tih društava. Sva načela iz ovih Politika se odnose i na ispitanike tih društava u segmentu u kojima je uključena JADRANKA TRGOVINA kao voditelj obrade i/ili izvršitelj obrade, međutim i ta društva su odgovorna kao voditelji svojih obrada podataka ispitanika.

Ako u okviru obrade podataka dolazi do iznošenja podataka u treće zemlje, JADRANKA TRGOVINA osigurava poštivanje visokih standarda zaštite kako bi se poštovao najviši mogući standard zaštite osobnih podataka, a u skladu sa strogim zahtjevima Uredbe. U tom smislu, kada su u primjeni međunarodni prijenosi osobnih podataka, JADRANKA TRGOVINA će informirati ispitanika o namjeri iznošenja osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti. Svaki prijenos osobnih podataka u treće zemlje bit će izvršen u skladu s poglavljem V. Uredbe.

Vrijeme čuvanja podataka

Podaci ispitanika se obrađuju i čuvaju, u skladu s važećim zakonskim propisima kada je obveza čuvanja propisana (primjerice osnove za izdavanje računa se čuvaju 11 godina), a u situacijama kada je JADRANKA TRGOVINA ovlaštena sama utvrditi rokove čuvanja podataka, podaci se čuvaju onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju vodeći računa o svrsi obrade, legitimnim interesima JADRANKE TRGOVINA i interesima ispitanika da se podaci brišu.

Prava ispitanika

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, ispitanici mogu besplatno ostvariti sljedeća prava u granicama koje propisuje Uredba:

Pravo na informiranje: ispitanik ima pravo biti informiran o obradi i njezinim svrhama. JADRANKA TRGOVINA vodi računa o pružanju ispitaniku svih informacije koje su neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade uzimajući u obzir kontekst obrade.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): ispitanik ima pravo zatražiti od JADRANKE TRGOVINA brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, bez nepotrebnog odgađanja sukladno uvjetima iz Uredbe. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno želite da se briše obzirom da Vaše podatke možemo čuvati temeljem različitih pravnih osnova, primjerice ispitanik može biti i naš kupac i kandidat za zaposlenje. Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze.

U nekim slučajevima neće biti moguće u potpunosti ispuniti zahtjev za brisanjem, primjerice kada postoji zakonska obveza čuvanja, kada je legitimni interes voditelja obrade jači od interesa ispitanika, kada postoji interes voditelja obrade radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na pristup podacima: JADRANKA TRGOVINA će na zahtjev ispitanika pružiti mu potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, i drugim podacima u skladu sa zahtjevima Uredbe. Ispitanik ima pravo dobiti i presliku osobnih podataka koji se obrađuju. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u zakonom propisanim slučajevima odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Pravo na ispravak: ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od JADRANKE TRGOVINA ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

Pravo na prenosivost podataka: Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu u skladu sa zahtjevima Uredbe.

Pravo na prigovor: kada JADRANKA TRGOVINA obrađuje podatke na temelju svojih legitimnih interesa koji su jači od interesa ispitanika, tada ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega.

Pravo na ograničenje obrade: ispitanik ima od JADRANKE TRGOVINA mogućnost tražiti ostvarenje prava na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe te je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

U svakom slučaju ispitanici imaju i pravo:

 • podnijeti prigovor Službeniku za zaštitu podataka (DPO),
 • podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ako smatraju da su im povrijeđena prava na zaštitu podataka.

Svoj pisani zahtjev uputite na kontakt adresu službenika za zaštitu podataka: dpo@jadranka.hr odnosno putem pošte na adresu JADRANKA TRGOVINA d.o.o., n/p DPO, Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, Republika Hrvatska.

JADRANKA TRGOVINA kao voditelj obrade ima pravo na zaštitu interesa voditelja obrade kao i zaštite ispitanika te sukladno tome ima pravo provesti aktivnosti utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva.

JADRANKA TRGOVINA ima pravo i objaviti obrazac koji će služiti za podnošenje zahtjeva kako bi se što efikasnije postupilo po zahtjevu.

JADRANKA TRGOVINA na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama u vezi ostvarivanja prava ispitanika bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. JADRANKA TRGOVINA obavješćuje ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja.

Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem, JADRANKA TRGOVINA informacije pruža elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako ispitanik zatraži drugačije.

Postupanja po zahtjevima ispitanika u pravilu su besplatna, ali ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, JADRANKA TRGOVINA ima pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Zaštita osobnih podataka djece

JADRANKA TRGOVINA savjetuje roditeljima i skrbnicima, odnosno zakonskim zastupnicima da poduče djecu/maloljetnike (osobe do 18 godina života) o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima posebice na internetu. JADRANKA TRGOVINA obrađuje osobne podatke djece/maloljetnika isključivo uz prethodnu privolu roditelja/skrbnika (primjerice: stipendisti, kada su djeca kupci u našim objektima i sl).

Izvori osobnih podataka

Osobne podatke JADRANKA TRGOVINA dobiva najčešće od ispitanika. Prilikom davanja osobnih podataka JADRANKA TRGOVINI, na bilo koji način (prijava na newsletter, sudjelovanje u nagradnoj igri, prijava za posao i dr.) jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da JADRANKA TRGOVINA Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu s pozitivnim pravnim propisima i uvjetima ove Politike privatnosti.

Također, osobne podatke ispitanika JADRANKA TRGOVINA dobiva i od drugih fizičkih i pravnih osoba, na primjer od agencija za posredovanje pri zapošljavanju i ustupanje radnika. Prilikom davanja osobnih podataka drugih osoba JADRANKA TRGOVINI, jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama, da su ispitanici čije osobne podatke prosljeđujete JADRANKA TRGOVINI suglasni da JADRANKA TRGOVINA njihove podatke upotrebljava i prikuplja u skladu s pozitivnim propisima i uvjetima ove Politike privatnosti.

Tehnička i organizacijska zaštita podataka

JADRANKA TRGOVINA, kao voditelj obrade vodi računa o najvišim tehničkim i organizacijskim standardima zaštite podataka. Uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka.

Također, JADRANKA TRGOVINA provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Tu mjeru JADRANKA TRGOVINA primjenjuje na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Točnije, takvim se mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca.

Postupanje po povredama osobnih podataka

JADRANKA TRGOVINA kao voditelj obrade preuzima obvezu izvijestiti nadležno nadzorno tijelo u slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je to izvedivo, najkasnije u roku od 72 (sedamdesetdva) sata nakon saznanja o toj povredi, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, JADRANKA TRGOVINA kao voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka. Ponekad, u slučajevima kada to Uredba propisuje, obavješćivanje ispitanika nije obvezno.

 

Posebni dio

ČLANSTVO U PROGRAMU VJERNOSTI

Prvi otvoreni program vjernosti Hatch!

Pristupanjem u prvi otvoreni program vjernosti Hatch! Kupci će imati pravo na ostvarivanje pogodnosti na način određen u općim uvjetima za članove navedenog programa vjernosti, koji se dobivaju prilikom kupnje u objektima JADRANKE TRGOVINA. Svi uvjeti ulaska u članstvo, obveze JADRANKE TRGOVINA i prava ispitanika sadržani su u općim uvjetima programa vjernosti koji se mogu naći na linku https://jadranka-trgovina.com/hatch-program-vjernosti-za-nase-kupce.

Hatch! je inovativni program vjernosti, koji Vaše kupnje nagrađuje na prodajnim mjestima JADRANKA TRGOVINE i na prodajnim mjestima ostalih Hatch! partnera.

Ulazak u članstvo programa vjernosti Hatch! vrši se isključivo na temelju zahtjeva kupca. Kupac temeljem navedenog članstva ostvaruje razne pogodnosti, te kupac u svako doba može izaći iz programa vjernosti, odnosno može prestati biti član programa vjernosti Hatch!.

Hatch! se koristi putem mobilne aplikacije koju podržavaju mobilni uređaji Android i iPhone. Alternativno Vam na raspolaganju stoji Hatch! Plastična kartica. Hatch! aplikaciju ili karticu možete koristiti na našim prodajnim mjestima označenim Hatch! naljepnicama.

Hatch! Kupac možete postati preuzimanjem mobilne Android ili iPhone aplikacije s Google Play-a ili App Store-a. Nakon preuzimanja potrebno je registrirati se putem e-maila, Google ili Facebook računa.

Uz Google Play i App Store aplikaciju možete preuzeti putem Hatch! Web stranice ili skeniranjem QR koda koji se nalazi u Hatch! Brošuri i naljepnici na Hatch! prodajnim mjestima.

U slučaju da nemate pametni Android ili iPhone telefon možete ispuniti pristupnicu na bilo kojem Hatch! prodajnom mjestu. Ispunjavanjem pristupnice dobiti ćete Hatch! karticu ili karticu prodajnog mjesta koju možete odmah koristiti.

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka trgovačko je društvo JADRANKA TRGOVINA d.o.o., Dražica 1, Mali Lošinj, OIB 02198337590, a izvršitelj obrade je Login d.o.o., Mihačeva Draga bb, Rijeka, OIB 38862460256. Voditelj obrade i izvršitelj obrade će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno vlastitim politikama privatnosti te sukladno Uredbi odnosno važećim pozitivnim propisima Europske unije i Republike Hrvatske ukoliko su isti primjenjivi, uz implementaciju odgovarajućih sigurnosnih (fizičkih i tehničkih) mjera zaštite osobnih podataka od bilo kakve zlouporabe, neovlaštenog pristupa i manipulacije, gubitka ili uništenja. Voditelj obrade i izvršitelj obrade su odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka navedenih u privoli.

Podaci koje nam ispitanici daju prilikom učlanjenja su u pravilu: a) ime i prezime, adresa, datum i godina rođenja; b) spol; c) kontakt (telefon, e-mail). d) status umirovljenika (dokazuje se uz predočenje odreska od mirovine ili kartice Udruge umirovljenika), e) status privatnog iznajmljivača (dokazuje se uz predočenje Kartice iznajmljivača) f) status člana udruge (dokazuje se uz predočenje članske iskaznice udruge s kojom je dogovorena aktivnost).

Vaše osobne podatke koje prikupljamo privolom pohranjujemo do povlačenja privole. Osobni podaci prikupljeni na temelju privole unose se u elektronički sustav Voditelja obrade i/ili Izvršitelja obrade i/ili njihovih Partnera koji sudjeluju u Programu.  Voditelj obrade i Izvršitelj obrade se obvezuju osigurati zaštitu, tajnost i sigurnost podataka koji se prikupljaju putem Programa, kao i zaštitu privatnosti Ispitanika kao članova Programa te se obvezuje da njihove osobne podatke neće koristiti protivno svrsi za koju su prikupljeni, niti na način protivan zakonu i drugim propisima.

JADRANKA TRGOVINA kao voditelj obrade ima pravo temeljem legitimnog interesa članovima programa vjernosti na temelju podataka koje smo dobili od članova slati informacije (newslettere) vezane uz članstvo u programu vjernosti (posebne pogodnosti samo za članove i sl), a temeljem privole i o drugim ponudama i vijestima JADRANKE TRGOVINE, sve putem E-maila, telefona, sms-a i/ili instant messaging platforme (viber, whatsapp i sl.). U svako doba možete prigovoriti ovoj obradi i zatražiti odjavu sa liste primatelja poruka na helpdesk@hatch.hr. Odjava s newslettera nije vezana uz legitiman interes JADRANKE TRGOVINA da ispitanicima koji su ujedno i kupci JADRANKE TRGOVINA šalje servisne e-mailove i upitnike o zadovoljstvu vezanim uz konkretne kupnje i objekte JADRANKA TRGOVINE, kao i druge servisne E-mailove.

 

NAGRADNA IGRA / ANKETNI OBRAZAC

JADRANKA TRGOVINA može povremeno organizirati i nagradne igre, u kojem slučaju će prikupljati Vaše osobne podatke samo ako se odlučite sudjelovati u nagradnoj igri. Podaci koji će se na taj način prikupljati i koji su nužni za sudjelovanje u nagradnoj igri, bit će određeni Pravilima nagradne igre, pri svakoj zasebnoj nagradnoj igri, te mogu biti različiti. Tako prikupljeni podaci temeljem svojevrsne ugovorne obveze koristit će se u svrhu provođenja nagradne igre, sukladno pravilima nagradne igre, te brisati u roku od najviše 5 godina nakon završetka nagradne igre.

Često će biti slučaj da kupci koji popunjavaju anketni obrazac za ocjenu kvalitete usluge u objektima JADRANKE TRGOVINE mogu sudjelovati i u nagradnoj igri što će biti jasno naznačeno na samom obrascu. U slučaju da ispunite anketni obrazac za nagradnu igru s podacima koji nisu nužni za sudjelovanje u nagradnoj igri (podaci mogu biti različiti u različitim nagradnim igrama) JADRANKA TRGOVINA sve te depersonalizirane podatke može koristiti u statističke svrhe.

JADRANKA TRGOVINA ima pravo temeljem legitimnog interesa prikupljati određene podatke i koristiti u svrhu direktnog marketinga kako je opisano u poglavlju Newsletteri.

KANDIDATI ZA ZAPOSLENJE I RADNICI

JADRANKA TRGOVINA je poslodavac velikog broja pojedinaca te ovaj dio Politika privatnosti uređuje zaštitu osobnih podataka prvenstveno u procesima u vezi zaposlenja, razvoja i edukacije unutar JADRANKE TRGOVINA. U tom smislu ispitanici su prvenstveno bivši i sadašnji radnici, tražitelji posla, osobe na praksi (učenici), stručnom usavršavanju, studenti koji rade temeljem tzv. studentskog ugovora, stipendisti te druge osobe čiji se podaci obrađuju u okviru radnopravnih i srodnih odnosa.

U okviru obrada podataka koje se provode u vezi zaposlenja, JADRANKA TRGOVINA je identificirala sljedeće svrhe obrade:

 • Selekcija kadrova: uključuje prikupljanje i daljnju obradu relevantne natječajne dokumentacije, testiranje i ocjenjivanje, prikupljanje i analizu informacija o kandidatima iz javno dostupnih izvora uključujući informacije koje je kandidat sam o sebi javno objavio ako je to važno zbog rizika koje određeno radno mjesto podrazumijeva.
 • Smanjivanje rizika za ugled: prikupljanje i analiza informacija o zaposlenicima i osobama u usporedivom odnosu iz javno dostupnih izvora uključujući informacije koje je sam ispitanik o sebi javno objavio ako je to važno zbog rizika koje određeno radno mjesto podrazumijeva.
 • Zaključenje ugovora: obrada u svrhe zaključenja ugovora o radu, ugovora o djelu, studentskog ugovora, stručne prakse ili stručnog osposobljavanja, ugovora o stipendiranju s osobama koje nisu u radnom odnosu u JADRANKA TRGOVINI ili bilo kojeg drugog usporedivog odnosa.
 • Ostvarivanje materijalnih i drugih prava: obrada je nužna kako bi se ostvarila materijalna i druga prava radnika, osoba u usporedivom odnosu ili drugih osoba (npr. djeca, supružnici ili korisnici osiguranja), primjerice za ostvarivanje prava za ulazak u mjere aktivne politike zapošljavanje (stalni sezonac i ostali), za ostvarenja dodatnih prava radnika po kolektivnom ugovoru JADRANKE TRGOVINA (primjerice: rođenje djeteta) i drugo.
 • Ispunjenje ugovora: obrada podataka je nužna u svrhu ispunjenja ugovora od strane ispitanika, što uključuje ispunjenje radnih obveza, praćenja njihovog izvršavanja i osiguravanja svih relevantnih mjera za njihovo izvršavanje.
 • Prijava smještaja: obrada podataka je nužna u slučaju da ispitanici borave u objektima za osobni smještaj radnika radi prijave boravka nadležnim tijelima.
 • Upravljanje radnim učinkom: ova svrha uključuje i informacije o postizanju prethodno utvrđenih ciljeva, pravovremenom ispunjenju ciljeva, te daljnje analize radi utvrđivanja budućih ciljeva, upravljanja ljudskim potencijalima, utvrđivanja iznosa nagrada i drugim relevantnim mjerama.
 • Nagrađivanje: obrada uključuje nagrađivanje odnosno isplate fiksnog i varijabilnog dijela naknade, pri čemu takva obrada može obuhvatiti i podatke o povredama etičkih i drugih internih pravila, podatke iz sustava upravljanja radnim učinkom, o pohađanim edukacijama, kao i sve druge relevantne podatke.
 • Educiranje: obrada u svrhe educiranja osoba koje djeluju pod vodstvom JADRANKE TRGOVINA uključujući i provjere znanja, što uključuje i sve potrebne radnje za kandidiranje i prijavljivanje ispitanika, analizu stečenih znanja i sve druge relevantne informacije za organiziranje, provedbu i daljnje postupanje po provođenju edukacija.
 • Izrada različitih izvještaja o radnicima: neki izvještaji rade se radi zakonske obveze JADRANKE TRGOVINA, neki radi ostvarenja određenih prava, ispunjenje obveza JADRANKE TRGOVINA u slučaju ugovaranja i ostvarivanja dodatnih pogodnosti za radnike, budžetiranja i sl.
 • Informiranje: prikupljanje i obrada podataka u svrhu kvalitetnog i pravovremenog informiranja kandidata o otvorenim pozicijama i natječajima, odnosno mogućnostima zaposlenja unutar JADRANKE TRGOVINA. Prikupljanje i obrada podataka u svrhu kvalitetnog i pravovremenog informiranja svih radnika JADRANKE TRGOVINA o novonastalim promjenama ili posebnim obavijestima važnim za ostvarivanje prava iz radnog odnosa ili važne obavijesti iz područja opće upućenosti u događanja i aktivnosti u JADRANKA TRGOVINI u vezi ostvarivanja prava iz radnog odnosa ili svakog usporedivog odnosa. U tu svrhu radi brzine i bolje obaviještenosti informacije se šalju putem poruke telefonom i/ili na službene e-mail adrese, odnosno privatne ako je radnik dao privolu za korištenje e-mail adrese u tu svrhu. Nadalje, JADRANKA TRGOVINA može nuditi radnicima korištenje aplikacija koje radnici svojevoljno instaliraju na svoje mobilne uređaje putem koje mogu saznati razne novosti vezane uz JADRANKA TRGOVINA ili ostala društva JADRANKA GRUPE i/ili njenih partnera.
 • Zaštita imovine i osoba: uključuje praćenje ulaza/izlaza iz poslovnih prostorija, korištenja službenih mobilnih uređaja, računalne opreme, internetskog i telefonskog prometa, automobila, prostorija, i druge imovine JADRANKE TRGOVINA u skladu s internim aktima.
 • Prestanak radnog odnosa: obrada podataka zbog prestanka ugovora o radu ili drugog usporedivog ugovora, a radi ispunjenja zakonskih i ugovornih obveza.
 • Praćenje etičnog ponašanja: obrada uključuje sve postupke u kojima se istražuje poštivanje propisa o etičnom ponašanju ili propisa u vezi zaštite dostojanstva, odnosno u okviru bilo kojeg drugog stegovnog postupanja, bez obzira je li ispitanik prijavljena osoba ili osoba koja prijavljuje.
 • Zaštita na radu: obrada podataka može biti potrebna i u slučajevima kada je nužna za ispunjenje svrhe posebnih propisa o zaštiti na radu uključujući alkotestiranje i testiranje na druga sredstva ovisnosti sukladno važećim pozitivnim propisima.

JADRANKA TRGOVINA ima legitiman interes ostvarivati razne pogodnosti za svoje radnike, kao i olakšati neke poslovne procese. U tom smislu JADRANKA TRGOVINA može temeljem posebne odluke odlučiti o raznim alatima kojima se postižu te svrhe (primjerice izdavanje radnicima ID kartice kojima se ostvaruju popusti, davanje određenih uputa putem SMS-a, fotografiranje u određenim slučajevima i sl.) u kojem slučaju će pravodobno obavijestiti sve radnike.

Pored navedenih svrha moguća je obrada osobnih podataka i u druge specifične svrhe, ali uvijek u okviru koji je zakonom propisan ili ako je obrada potrebna za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom i svakim usporedivim odnosom.

Baza podataka JADRANKE TRGOVINA o bivšim i sadašnjim radnicima, kandidatima, osobama na praksi (učenici), stručnom usavršavanju, studentima koji rade temeljem tzv. učeničkog ugovora, studentskog ugovora, stipendistima te drugim osobama čiji se podaci obrađuju u okviru radnopravnih i srodnih odnosa vodi se u posebnim aplikacijama. S nositeljima održavanja i podrške aplikacija kao izvršiteljima obrade osobnih podataka je sklopljen odgovarajući ugovor.

Selekcija Kadrova

JADRANKA TRGOVINA kao potencijalni poslodavac prikuplja, obrađuje i čuva podatke kandidata za zapošljavanje u JADRANKA TRGOVINI u bazi kandidata na temelju njihove dobrovoljne prijave i to na sljedeće načine:

 • prijava kandidata putem web prijavnog obrasca koji služe kao svojevrsni životopisi (CV),
 • prijava putem e-maila,
 • dolaskom u prostorije Odjela ljudskih potencijala i ispunjavanjem prijavnih obrazaca,
 • ili na drugi način.

Podatke o kandidatima JADRANKA TRGOVINA može dobivati posredno, od domaćih i stranih agencija za zapošljavanje u kojem slučaju te agencije imaju obvezu obavijestiti kandidate o obradi njihovih osobnih podataka od strane JADRANKE TRGOVINA.

Kandidati svoje prijave za posao šalju:

 • kao otvorene molbe u kojem slučaju obrađujemo podatke radi kontaktiranja kandidata u vezi zaposlenja 10 (deset) godina, uzimajući u obzir legitimni interes JADRANKE TRGOVINA;
 • kao prijave na konkretne natječaje koji imaju naveden rok završetka u kojem slučaju obrađujemo podatke za vrijeme trajanja natječaja i 5 mjeseci od završetka natječaja radi kontaktiranja kandidata u vezi zaposlenja po konkretnom natječaju, a te se prijave arhiviraju na 10 (deset) godina, te je u spomenutom roku legitiman interes JADRANKE TRGOVINA kontaktirati u kandidata, ako se pojavi potreba za zapošljavanjem na radnom mjestu za koje je isti kvalificiran te ispunjava sve druge uvjete.

U slučaju da kandidati koji se jave na konkretan natječaje koji imaju naveden rok završetka daju posebnu privolu, obrađujemo podatke radi kontaktiranja kandidata u vezi zaposlenja do opoziva privole, a isti je postupak i u slučajevima kada su kandidati uz priložene otvorene molbe dali i posebnu privolu.

JADRANKA TRGOVINA ima legitiman interes koristiti dobivene e-mail adrese, ali i ostale dostavljene kontakt podatke za kontaktiranje kandidata vezano uz zaposlenje. Primjerice, nakon prijave, kandidati mogu dobiti automatski odgovor da je njihova prijava zaprimljena te da će biti kontaktirani kandidati čije su kvalifikacije i iskustva u skladu s traženima za pojedina radna mjesta. Također, nakon prijave kandidati mogu dobiti poruku na broj telefona s predloženim terminom intervjua, poruku u kojoj je navedena dokumentacija potrebna za zapošljavanje i slično. JADRANKA TRGOVINA ima legitiman interes kontaktirati, na opisane načine, za zaposlenje u sljedećim sezonama osobe koje su radile na određeno vrijeme, pretežito sezonske poslove.

Osobne podatke koji se čuvaju pružaju sami kandidati, ali JADRANKA TRGOVINA temeljem legitimnog interesa osiguravanja najboljih kandidata stvara osobne podatke u vezi s aktivnostima zapošljavanja, kao što su rezultati razgovora za posao, testiranja i procjene, te prikuplja osobne podatke i od trećih strana, prvenstveno provjerom podataka dobivenih tijekom procesa zapošljavanja kontaktiranjem relevantnih trećih strana (primjerice: agencije za zapošljavanje, pružatelji usluga obrazovanja i osposobljavanja) ili korištenjem javno dostupnih izvora.

Radni odnos i ostali usporedivi odnosi

JADRANKA TRGOVINA kao poslodavac prikuplja, obrađuje i čuva sve podatke radnika u bazi radnika koja se vodi u informatičkom programu i u fizičkim dosjeima radnika. Podaci koji se prikupljaju navedeni su u Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima koje je objavilo ministarstvo nadležno za rad i mirovinski sustav.

Potrebni podaci za zasnivanje radnog odnosa u pravilu su: preslika osobne iskaznice, preslika tekućeg računa ili uputa za plaćanje od banke, preslika zaštićenog računa (ako ga radnik posjeduje), uvjerenje o nekažnjavanju, OIB, dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome), e-knjižica: potvrda o mirovinskom stažu (pribavlja ju se u HZMO-u ili putem usluge e-Građani), Elektronički zapis obrasca porezne kartice, tzv. PK obrasca (pribavlja ga se u Poreznoj upravi ili putem usluge e-Građani, i to osobe koje se prvi put zapošljavaju, a ne posjeduju elektronički zapis obrasca porezne kartice i moraju ga otvoriti u Poreznoj upravi), rodni list djeteta ako je mlađe od 15 godina. Pored navedenih podataka od državljana trećih zemalja (odnosno osoba koje nisu državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (Europske unije, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške, Republike Island) ili Švicarske Konfederacije, a imaju državljanstvo treće zemlje ili su osobe bez državljanstva u pravilu se za zasnivanje radnog odnosa traže dodatno podaci: preslika putovnice, ime oca i/ili majke, te datum i mjesto rođenja.

Potrebni podaci za sklapanje učeničkih ugovora ili studentskih ugovora u pravilu su: potvrda škole/fakulteta za tekuću godinu kao dokaz učeničkog/studentskog statusa ili preslika indeksa o upisanoj tekućoj godini, preslika osobne iskaznice, potvrda o upisnini za Studentski centar (nije slučaj sa svim studentskim centrima), potvrda o broju žiro-računa i banci u kojoj je isti otvoren, jedna fotografija ili X-ica, OIB.

Osim tih podataka JADRANKA TRGOVINA može u dosjeu radnika čuvati i ostale podatke koji su prikupljeni u postupku zapošljavanja, kao i ostale podatke koji su prikupljeni tijekom radnog odnosa, a određeni su pravilnicima JADRANKE TRGOVINA (primjerice: nagrade, opomene, upozorenja, uvjerenja, certifikate i sl.).

Svi podaci radnika čuvaju se u bazi radnika datumom zasnivanja radnog odnosa i ažurno se vode do prestanka radnog odnosa te se isti čuvaju kao dokumentacija trajne vrijednosti sukladno relevantnim propisima.

JADRANKA TRGOVINA u svojoj bazi čuva i podatke ostalih osoba u poslovnom odnosu usporedivim s radnim odnosom ili osoba na praksi i stručnom usavršavanju i to s početkom rada i ažurno ih vodi do prestanka rada te se čuvaju sukladno relevantnim propisima. Poseban su slučaj podaci učenika na praksi koji mogu biti maloljetni o kojima se vodi posebna pažnja i čiji se podaci prikupljaju i čuvaju sukladno posebnim propisima uz odobrenje škole i roditelja.

Podaci o plaći, platne liste – podliježu posebnim propisima o čuvanju. U svakom slučaju svi radnici i ostale osobe u poslovnom odnosu usporedivim s radnim odnosom ili osoba na praksi i stručnom usavršavanju imaju sva prava ispitanika.

POSLOVNI PARTNERI

JADRANKA TRGOVINA u svom poslovanju obrađuje i podatke poslovnih partnera ili potencijalnih poslovnih partnera, a to su:

 • fizičke osobe koje jesu, mogu postati ili su bili poslovni partneri JADRANKE TRGOVINA npr. obrtnici, osobe koje su u režimu samostalnih zanimanja (npr. odvjetnici, liječnici i dr.), osobe s kojima se sklapaju ugovori o djelu (npr. pjevači, slikari, fotografi i dr.) i ostale fizičke osobe koje imaju položaj poduzetnika i
 • fizičke osobe koje u nekom dijelu poslovanja predstavljaju pravne osobe s kojima JADRANKA TRGOVINA ima, može imati ili je imao poslovni odnos (npr. osobe koje vrše dostavu za svog poslodavca trgovačko društvo, osobe kojima se šalju računi za njihovog poslodavca pravnu osobu, potpisnici ugovora za trgovačko društvo koje predstavljaju osobe koje za trgovačko društvo vrše primopredaju, osobe koje za svoju pravnu osobu organiziraju događaje i sl.)

U okviru obrada podataka Ispitanika, JADRANKA TRGOVINA je identificirala sljedeće svrhe obrade:

 • Zaključenje ugovora: obrada u svrhe zaključenja ugovora iz bilo kojeg područja djelovanja JADRANKE TRGOVINA (primjerice: slanje upita, slanje posebnih ponuda, traženje podataka o potpisnicima ugovora, slanje natječaja za pravne osobe koje ispitanici predstavljaju i sl.);
 • Ispunjenje ugovora: obrada podataka je nužna u svrhu ispunjenja ugovora, što uključuje ispunjenje obveza, praćenja njihovog izvršavanja i osiguravanja svih relevantnih mjera za njihovo izvršavanje (primjerice: za dogovor o vremenu i mjestu isporuke opreme temeljem ugovora, za slanje računa i sl.);
 • Informiranje: prikupljanje i obrada podataka u svrhu kvalitetnog i pravovremenog informiranja;

Pored navedenih svrha moguća je obrada osobnih podataka i u druge specifične svrhe, ali uvijek u okviru koji je zakonom propisan ili ako je obrada potrebna za ostvarivanje prava i obveza iz poslovnog odnosa.

Vrsta osobnih podataka ispitanika koji se prikupljaju su:

 • ime i prezime,
 • E-mail,
 • broj telefona,
 • podaci o funkciji unutar pravne osobe koju predstavlja (npr. referent prodaje, tajnica uprave i sl.),
 • zanimanju kada je ispitanik fizička osoba s kojom se stupa u ugovorni odnos (primjerice: pjevač, slikar, fotograf, odvjetnik, liječnik…),
 • ponekad reference i životopise (posebno za konzultante),
 • podatke koji su navedeni na obrascima bjanko zadužnice, zadužnice, mjenice,
 • broj računa u banci (IBAN) kada je poslovni partner fizička osoba s kojom se stupa u ugovorni odnos te
 • drugi podaci ovisno o prirodi poslovnog odnosa.

Mjesta prikupljanja osobnih podataka ispitanika:

 • zaprimljene ponude ispitanika za poslovnom suradnjom,
 • zaprimljeni podaci od ispitanika u kontekstu prodaje proizvoda/usluga JADRANKE TRGOVINA ili kupnje proizvoda/usluga od poslovnog partnera (primjerice: sajmovi, događaji i sl.),
 • poslovna korespondencija vezano uz određenu prethodnu ili sadašnju poslovnu suradnju (primjerice korespondencija koja se vrši u sklopu izvršavanja ugovora),
 • javno objavljeni podaci (primjerice: sudski registar, web stranice poslovnih partnera, časopisi, bilteni i sl.).

Pored navedenih vrsta podataka i mjesta prikupljanja moguća je obrada osobnih podataka i u druge specifične svrhe, ali uvijek u okviru koji je zakonom propisan ili ako je obrada potrebna za ostvarivanje prava i obveza iz poslovnog odnosa.

Vrijeme čuvanja

Podaci koji se čuvaju od ispitanika koji su kao fizičke osobe u poslovnom odnosu sa JADRANKA TRGOVINOM, čuvaju se u skladu s važećim zakonskim propisima (primjerice JADRANKA TRGOVINA je dužna čuvati i sve račune, kao i podloge za izdavanje računa sukladno zakonskim propisima).

U situacijama kada je JADRANKA TRGOVINA ovlaštena sama utvrditi rokove čuvanja podataka, isti se utvrđuju vodeći računa o svrsi obrade i interesima ispitanika da se podaci unište, te je u tim slučajevima određeno da će se podaci čuvati najviše 10 (deset) godina od prestanka ugovornog odnosa (u slučaju da je isti postojao).

JAVNE OBJAVE

JADRANKA TRGOVINA putem svojih internetskih stranica, profila na društvenim mrežama, Newslettera, video zidova i oglasnih ploča u objektima objavljuje informacije koje su od interesa za postojeće, ali i potencijalne radnike, kupce, poslovne partnere, kao i širu javnost. Takve objave mogu sadržavati ograničeni skup osobnih podataka, poput imena i prezimena, funkcija, profesionalnih podataka, videa, izjava i fotografija.

Pravna osnova za obradu je legitiman interes informiranja javnosti, ali i marketing, prilikom koje obrade se uvijek pazi na interes ispitanika, pa se ne objavljuju osobni podaci ako se utvrdi da je interes ispitanika da se određeni osobni podaci ne objave, jači od interesa JADRANKE TRGOVINA za objavu istih. U nekim situacijama, objava informacija može se temeljiti na privoli u skladu s najvišim standardima.

Objave imaju trajan karakter čime se osigurava informiranje o aktualnim događajima kao i uvid u prethodne aktivnosti.

Obrada će prestati ako se na temelju prigovora ispitanika utvrdi da je takav prigovor opravdan ili ako je ispitanik povukao privolu u situacijama kada je privola primjenjiva i to na način koji je moguće provesti.

NEWSLETTERI

JADRANKA TRGOVINA ima legitiman interes obrade osobnih podataka koja se provodi za potrebe izravnog marketinga, prvenstveno u svrhu slanja ponuda i vijesti JADRANKE TRGOVINA putem E-maila – Newsletter. Temeljem legitimnog interesa JADRANKA TRGOVINA može slati različite newslettere ovisno o odnosu koji ispitanici imaju s JADRANKOM TRGOVINA. U tu svrhu prikupljaju se osobni podaci od kupaca i osoba koje su koristile usluge JADRANKA TRGOVINE, osoba koje su sudjelovale u nagradnoj igri, pristupile u članstvo programa vjernosti, ispunjavale upitnik o zadovoljstvu, osoba koje su obavile kupnju u web trgovini ili na drugi način bile u nekom odnosu s JADRANKOM TRGOVINA. Osobni podaci koji se prikupljaju su prvenstveno ime i prezime, E-mail adresa, ali i osnovni podaci vezani uz taj odnos s nama (primjerice: objekt, podaci o izvršenoj kupnji, kupljenom doživljaju). Ispitanici imaju pravo prigovora na takvu obradu, uključujući izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno sukladno točki 70. uvodnih odredbi Uredbe.

JADRANKA TRGOVINA na nekim svojim web stranicama ima mogućnost prijave korisnika na Newsletter. Kako bi osigurali da prilikom unosa E-mail adrese nije došlo do pogreške ili zlouporabe, koristimo tzv. Double-Opt in proces (dvostruka verifikacija): nakon što je adresa unesena u polje za prijavu, JADRANKA TRGOVINA šalje na E-mail link za potvrdu. Tek nakon što ste kliknuli na link za potvrdu, dodaje se Vaša E-mail adresa u bazu podataka za slanje određenog Newslettera. Takvi Newsletteri se šalju temeljem vaše privole koju nam dajete ispunjavajući i potvrđujući obrazac na web stranicama. Sadržaj Newslettera i svrha bit će navedena prilikom vaše prijave (primjerice: obavijesti o aktualnim posebnim ponudama u našim objektima, ponude za radna mjesta i sl.).

U slučaju da ispitanici, samostalno prilikom ažuriranja profila na web stranicama daju dodatne podatke, JADRANKA TRGOVINA će, temeljem Vaše privole, koristiti i te podatke prilikom slanja Newslettera.

Također, ispitanici mogu dati posebnu privolu za prikupljanje dodatnih osobnih podataka (primjerice: zemlja, datum rođenja, interesi i preferencije) koje JADRANKA TRGOVINA prikuplja i koristi radi profiliranja ispitanika i u svrhu kontaktiranja i obavještavanja o ponudama dizajniranim baš za Vas.

Ispitanici, članovi Hatch! programa vjernosti mogu dobivati i Newslettere kako je opisano u poglavlju Članstvo u programima vjernosti.

Rok obrade osobnih podataka u svrhu slanja Newslettera je 10 (deset) godina računajući:

 • od dana zadnjeg poslovnog odnosa s nama kada se Newsletteri šalju temeljem legitimnog interesa,
 • od dana vaše privole, kada se Newsletteri šalju temeljem Vaše privole.

U svim slučajevima kada je ispitanik dao privolu, ispitanik ima pravo u svako doba povući danu privolu, što uključuje i obradu u svrhe izrade profila, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno kao i pravo u svako doba na promjenu podataka i pravo na zaborav.

U svakom trenutku, bez obzira na pravnu osnovu primanja Newslettera, možete se odjaviti od primanja bilo kojeg Newslettera klikom na link koji se nalazi na dnu svakog Newslettera/SMS-a bez naknade i bilo kakvih drugih posljedica te u tom slučaju nećete više primati Newsletter, ali će podaci ostati arhivirani. Odjava s Newslettera nije vezana uz legitiman interes JADRANKE TRGOVINA da ispitanicima za koje postoji i neka druga pravna osnova (primjerice kandidati za zaposlenje) šalje servisne E-mailove i upitnike o zadovoljstvu, kao i druge servisne E-mailove.

VIDEO NADZOR

JADRANKA TRGOVINA kao voditelj obrade ima legitimni interes provesti mjere video nadzora radi zaštite objekata, osoba i imovine, a u odnosu na određene radne pozicije i zakonsku dužnost postaviti nadzorne kamere koje snimaju zaposlenike i sve osobe koje se kreću u perimetru nadzorne kamere.

JADRANKA TRGOVINA na propisani način označava sva mjesta na kojima je postavljen video nadzor.

JADRANKA TRGOVINA svjesna je da videozapisi sadrže osobne podatke svih osoba koje se kreću u perimetru kamere (kupci, zaposlenici, poslovni partneri i dr.), te ih stoga čuva s posebnom pažnjom, ima uređen sustav sigurnosti, dostupnosti te politiku brisanja istih koja je uređena internim pravilima o sigurnosti JADRANKE TRGOVINA.

Videozapisi se redovito presnimavanju tako da se automatski brišu nakon najviše 6 (šest) mjeseci od dana snimanja. Iznimno, videozapisi se čuvaju duže ako su dokaz u postupku pred nadležnim državnim tijelima. Izuzeti videozapisi će biti pohranjeni u centralnom dojavnom sustavu s izuzetno ograničenim pristupom.

U slučaju vođenja sudskih i/ili kaznenih postupaka, JADRANKA TRGOVINA može koristiti navedene videozapise. Uvid u osobne podatke na videozapisima mogu imati i treće osobe, izvršitelji obrade, ugovorni partneri JADRANKE TRGOVINA registrirani i stručni za pružanje usluga zaštite osoba i imovine, a koji ni na koji način ne koriste samostalno navedene podatke nego se brinu o sigurnosti centralnih nadzornih i dojavnih sustava. Na sve ostale pojedinosti vezane uz video nadzor primjenjuju se posebni propisi koji uređuju to područje.

SHOP.JADRANKA-TRGOVINA.COM – ONLINE NARUČIVANJE

Prilikom kupnje u web-trgovini na web-stranicama JADRANKA TRGOVINE www.shop.jadranka-trgovina.com obrađujemo osobne podatke koje ste upisali u web-obrazac (ime, prezime, e-adresa, broj telefona, adresa, adresa dostave) u svrhu identifikacije ispitanika kao Kupca, sklapanja i ispunjenja jednokratnog kupoprodajnog ugovora na daljinu te kontaktiranja radi dostave. Pravni je temelj ispunjenje kupoprodajnog ugovora u kojem je kupac strana. Također, obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.

Da biste se registrirali ili koristili usluge shop.jadranka-trgovina.com, morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije ili kupnje, kupac je u obvezi bez odgode ažurirati korisnički račun, odnosno obavijestiti nas o nastalim promjenama putem e-mail adrese: webshop@jadranka.hr. Naručitelj tj. kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje artikala.

Opći uvjeti i pravila poslovanja (dalje: Opći uvjeti i pravila) uređuju i odnose se na način korištenja usluge online naručivanja. Usluge shop.jadranka-trgovina.com  dostupne su na internetskim stranicama www.shop.jadranka-trgovina.com.

Online naručivanju kupac pristupa putem domene shop.jadranka-trgovina.com.
Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom ikone „NARUČI“, odabrani proizvod se dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe cijeli proces naplate.

Kupnja putem interneta pruža mogućnosti kao što su uvid u cijene artikala, uvid u deklaraciju artikla, napomene, filtriranje prema kategorijama i istaknutim proizvodima. Kupac koji naručuje online može, u dogovoru s prodajnim predstavnikom JADRANKA TRGOVINE, biti uvršten u trenutno postojeće programe vjernosti (posebne promocije, popusti ili rabati) koji stimuliraju online naručivanje.

Nakon izrade i potvrde narudžbe, na E-mail kojim ste se registrirali kao kupac dobiti ćete E-mail potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Jadranka trgovina d.o.o.. Potvrda se generira automatski od strane servera te prosljeđuje kupcu u trenutku potvrde narudžbe.

JADRANKA TRGOVINA kao voditelj obrade ima pravo radi ispunjenja ugovora, ali i ispunjenja zakonske obveze, kupcu e-poštom, SMS-om i/ili preko instant messaging platforme slati tzv. servisne poruke – potvrde o sklopljenom ugovoru, račune, potvrde narudžbe i ostale obavijesti usko vezane uz konkretnu kupnju.

Također, nakon kupnje, JADRANKA TRGOVINA kao voditelj obrade ima pravo na temelju legitimnog interesa kupcima e-poštom, SMS-om i/ili preko instant messaging platforme slati upitnike o zadovoljstvu i zamoliti kupce da ocijene našu uslugu i proizvode ako to žele. Ispunjene upitnike obrađivat će JADRANKA TRGOVINA ili ugovoreni suradnici. Primarna je svrha upitnika o zadovoljstvu prikupljanje podataka o usluzi radi legitimnog interesa unaprjeđenja usluge JADRANKA TRGOVINE, a JADRANKA TRGOVINA te podatke iz upitnika može depersonalizirati i obrađivati u statističke svrhe za vlastite potrebe analiziranja poslovanja i unaprjeđenja usluge.

Pozivom telefonskog broja web-trgovine, JADRANKA TRGOVINA može sakupljati podatke vezane uz svrhu poziva, primjerice, ako se radi o obavljenoj kupnji, prikupljat ćemo ime, prezime, broj narudžbe kako bismo mogli odgovoriti na zahtjev. Također, na temelju legitimnog interesa vodimo evidenciju poziva.

Za sva prava (npr. ispravak, dopuna ili brisanje podataka i dr.) koja kao ispitanik imate vezano uz obradu i zaštitu osobnih podataka koje ste nam dostavili radi kupnje u web-trgovini na web-stranicama JADRANKA TRGOVINE www.shop.jadranka-trgovina.com možete nam dostaviti svoje zahtjeve putem E-mail adrese webshop@jadranka.hr , putem CALL centra: +385 (0)51 661 179 ili putem pošte na adresu: Jadranka trgovina d.o.o. Dražica 5, 51550 Mali Lošinj, Hrvatska.

JADRANKA TRGOVINA ima pravo na temelju legitimnog interesa prikupljati određene podatke kupaca i koristiti ih u svrhu izravnog marketinga kako je opisano u poglavlju Newsletteri.

WEB STRANICE, KOLAČIĆI (COOKIES) I INTERNETSKE TEHNOLOGIJE

JADRANKA TRGOVINA ima web stranicu (https://jadranka-trgovina.com/) i moguće da će ih stvarati i još sve kako bi se pružila što bolja usluga i omogućilo korisnicima jednostavniji i brži pristup sadržajima koji ih zanimaju.

Ove Politike odnose se i na sve te stranice sa svim poddomenama, te aplikacijama za mobilne telefone, blogove, te ostale online komunikacije. Moguće je da određene aplikacije imaju svoja pravila privatnosti te molimo korisnike da se upoznaju s pravilima o zaštiti podataka koja su dostupna u tim aplikacijama.

Od posjetitelja web stranica JADRANKE TRGOVINA kao i korisnika aplikacija JADRANKE TRGOVINA može se dobivati osobne podatke koji se upotrebljavaju u svrhe u koje su pruženi u skladu s informacijama navedenima u trenutku prikupljanja (ili očitom svrhom koja se može izvesti iz konteksta prikupljanja). Korisnici imaju kontrolu nad osobnim podacima koje unose u web obrasce, aplikacije, a izuzetak može biti automatska obrada zbog kolačića na web stranici kako je objašnjeno niže.

Primjerice, na internetskim stranicama JADRANKE TRGOVINA pruža Vam se mogućnost da se prijavite na Newslettere JADRANKE TRGOVINA kako bi primali informacije ili ponude JADRANKE TRGOVINA. Također, na internetskim stranicama JADRANKE TRGOVINA pruža Vam se mogućnost prijave na posao u JADRANKA TRGOVINI i sl. U svakom tom slučaju Vi dajete podatke koji su JADRANKA TRGOVINI potrebni za ispunjenje svrhe svakog pojedinog slučaja. Također, u slučaju da ste dali komentar na društvenim mrežama ili drugim online mjestima JADRANKE TRGOVINA može Vas se zamoliti da se prenese taj komentar uz navođenje Vašeg imena.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka posjetitelja web stranica JADRANKE TRGOVINA je legitimni interes ili privola ako se od ispitanika traži davanje privole.

JADRANKA TRGOVINA može na svojim stranicama koristiti i širok spektar novih alata u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. U svakom tom slučaju sa pružateljima usluga se sklapaju ugovori kojima se detaljno opisuju eventualna obrada osobnih podataka.

Politike privatnosti JADRANKE TRGOVINA ne pokrivaju načine postupanja s informacijama drugih društava i organizacija koje su povezane u nekim slučajevima sa stranicama JADRANKE TRGOVINA, a koje mogu upotrebljavati kolačiće, pikselne oznake i druge tehnologije te Vas upućujemo da se upoznate s njihovim pravilima privatnosti i uvjetima poslovanja. Također, prikupljanje podataka na stranicama otvorenim za neke događaje u kojima se JADRANKA TRGOVINA navodi smo kao sponzor, partner i sl., nije u domeni JADRANKE TRGOVINA, kao niti stranice za koje možete naći link na stranicama JADRANKE TRGOVINA, a da nisu stranice JADRANKE TRGOVINA. Korištenjem društvenih mreža npr. Facebook, Instagram i dr. prihvaćate pravila tih platformi, između ostalih i pravila vezana uz obradu osobnih podataka, te JADRANKA TRGOVINA upućuje da se upoznate s istima.

Kao što je slučaj i s mnogim drugim portalima, i na web stranicama JADRANKE TRGOVINA se koriste „kolačići“ (male datoteke koje se spremaju na Vaše računalo pri pristupanju internetskim stranicama JADRANKE TRGOVINA kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i druge tehnologije koje olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o Vašim područjima interesa ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika Vaših posjeta. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta.

JADRANKA TRGOVINA koristi različite vrste kolačića.

Kolačići prema funkciji:

 • Neophodni kolačići – oni su nužni za funkcioniranje web stranice, a koja bez njih ne može funkcionirati. To znači da se internetska stranica bez tih kolačića ne može otvoriti niti prikazati. Ovi kolačići se koriste za svrhu transmisije komunikacije ili su nužni za pružanje usluge informacijskog društva koja je izrijekom zahtijevana od korisnika takve usluge. Također, ovi kolačići omogućavaju bazičnu analizu web stranica s ciljem poboljšanja rada web stranica putem podataka koji su u potpunosti anonimizirani, odnosno nisu bazirani na Vašim osobnim podacima ili podacima koje je moguće na bilo koji način povezati s vama. Za ove kolačiće nije potrebna i ne traži se Vaša privola.
 • Funkcionalni kolačići – pomoću njih se provodi naprednija analiza rada web stranica. Ovi kolačići služe analizi ponašanja korisnika te na temelju dobivenih anonimnih podataka može se utvrditi što posjetitelji internetske stranice najviše žele i pregledavaju, pa je JADRANKA TRGOVINA onda u mogućnosti prilagoditi web stranicu i učiniti njezin sadržaj i funkcionalnost što jednostavnijom za korištenje. Za ove kolačiće se traži Vaša privola.
 • Oglašivački kolačići – pomoću njih se analiziraju Vaši interesi i želje, a oni služe u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koji se organiziraju putem online kanala (e-mail, internet, internetske promocija). Za ove kolačiće se traži Vaša privola.

Kolačići prema izvoru:

 • Kolačići prve strane (first party cookie) – dolaze s Internet mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića Internet mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom Internet mjestu
 • Kolačići treće strane (third party cookie) – Kolačići treće strane dolaze s drugih Internet mjesta, a koje se nalaze na Internet mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića druga Internet mjesta mogu pratiti korištenje Interneta na Internet mjestu kog gledate u marketinške ili analitičke svrhe

Kolačići prema trajanju:

 • Stalni kolačići – Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, postavke jezika ili postavke o kolačićima tako da ih ne morate ponovno unositi prilikom svakog idućeg posjeta. Stalni kolačići mogu ostati na računalu ili mobilnom uređaju danima, mjesecima, čak i godinama
 • Privremeni kolačići – Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju privremene podatke, poput npr. posljednjih nekoliko stranica koje ste otvorili na Internet mjestu koje posjećujete ili stavki u košarici za kupnju ukoliko ste na Internet mjestu koje je specijalizirano za Internet prodaju.

Kolačići JADRANKE TRGOVINA se pohranjuju u pregledniku korisnika najduže 2 godine.

Uvijek možete obrisati kolačiće koje su spremljeni na Vašem računalu, na taj način onemogućavate daljnju obradu Vaših osobnih podataka putem takve tehnologije. Svaki internetski preglednik ima svoj postupak brisanja kolačića, a u nastavku su linkovi za postupke brisanja u najpopularnijim internetskim preglednicima:

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje%20kola%C4%8Di%C4%87a

Microsoft Edge:

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ove Politike privatnosti ažurirane su i primjenjuju se od dana 11. studenog 2021. godine, a dostupne su na web stranicama https://jadranka-trgovina.com/politika-zastite-privatnosti, kao i na drugim web stranicama JADRANKE TRGOVINA te također u uredima Odjela ljudskih potencijala, kao i na oglasnoj ploči u sjedištu JADRANKA TRGOVINE. Iste povremeno mogu biti mijenjane, kada to zahtijevaju izmjene pravnih propisa ili našeg poslovanja na način koji utječe na zaštitu osobnih podataka ispitanika.